اهمیت استفاده از دستگاه XRF در مطالعه سفال های باستانی (منطقه موردی تپه آشنا چادگان اصفهان)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت