انعکاس آیین‌ها و رفتارهای دینی و مذهبی ایرانیان در سفرنامه‌های عصر صفویه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکزنجف آباد

2 استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران دوران اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان