نظام اداری هخامنشیان و ملل تابعه ( مصر و بابل )

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز