مطالعه ی تطبیقی کاشی های هفت رنگ کاخ هشت بهشت اصفهان با کاشی های هفت رنگ حمام ابراهیم خان ظهیر الدوله ی کرمان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته‌ی کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 استادیار دانشکده ی هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز