شرحی بر سفال آبی و سفید عصر صفویه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 دانشجوی دکترای باستانشناسی، دانشگاه آتاتورک ترکیه