سیر تحول سفالگری در دوره تیموریان

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول پژوهش مدرسه عالی خواهران جامعه‌المصطفی‌العالمیه نمایندگی مشهد، و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران