طبقه بندی و مقایسه سفال عیلام نو (مطالعه موردی محوطه باستانی جُوبَجی – رامهرمز)

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی ،آموزش عالی گلستان