بقایای فرهنگی نویافته از دورۀ مس وسنگ در تاق بستان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس معاونت میراث فرهنگی کشور

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران