معرفی توانمندی های نرم افزار فایل میکر در مستند نگاری بخشی از یافته های سفالی محوطه باستانی نی تپه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان

2 ریاست موزه ملی ایران، تهران

3 استادیار موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان