روش های آزمایشگاهی مؤثر در تجزیه و تحلیل داده های سفالی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی ،دانشگاه شهرکرد

2 گروه باستان سنجی،دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه شهرکرد