بررسی نقشمایه‌های گیاهی کاشیکاری معرق در گنبد آرامگاه تیموری تومان آقا در سمرقند

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه شهرکرد