معرفی سفال منطقه قلعه کهنه جندی‌شاپور

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز