بررسی نقوش هندسی ظروف سفالین گودین تپه دوره‌های IV, V, VI

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس