مطالعات دیرینه تغذیه شناسی بر اساس آنالیز اسکلت شماره 5 محوطه باستانی گچ سنگی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 مدیر مسئول

2 گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت