گاهنگاری مقایسه‌ای سفال دوره آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران: بر اساس مطالعه سفال های تپه چغاآهوان

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران

3 گروه باستان شناسی،دانشگاه تهران