آذربایجان(ماد آتروپاتن) در دوران سلوکی و اشکانی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 گروه باستان شناسی،دانشگاه مازندران

3 گروه تاریخ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر