معرفی محوطه ها و استقرارهای اشکانی حاشیه شرقی زاگرس (مبتنی بر بررسی های باستان شناسی سه شهرستان کمیجان، خنداب و شازند )

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشگاه شهرکرد

2 کارشناس اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی