گزارش گمانه زنی ترانشه A، محوطه کنار جاده‌ای تشویر شهرستان طارم استان زنجان(تابستان 1389)

نویسنده

دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران