چرخاب، کاخ ساحلی هخامنشیان

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت