گونه‌شنای سفال عصر مفرغ دشت الشتر

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی