جایگاه قوم پارت در روزگار هخامنشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 کارشناس موزه مقدم دانشگاه تهران