پیشینه تاریخی و تاسیس دانشگاه و بیمارستان در جندی شاپور

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی