بررسی نقش مایه های ظرف سفالین لوله دار موزه آبگینه و سفالینه های ایران

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و کارشناس موزه آبگینه و سفالینه های ایران