نگاهی به اماکن آیینی الیمایی در مسجدسلیمان نیایشگاه کلگة زرین

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان ششناسی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر