نقش تعلیم و تربیت در بین سلسله‌های ایران باستان، از دیدگاه باستان‌شناسی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت