تجارت سنگ لاجورد و نقش آن در توسعه استقرارهای شرق ایران، طی هزاره های چهارم و سوم ق.م

نویسندگان

1 ذانشجوی دکتری گروه باستان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر