پیشنهاد یک روش استاندارد برای مطالعات دیرینه تغذیه شناسی(مطالعه موردی : ولیران دماوند)

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیآت علمی سازمان میراث فرهنگی