استمرار روند تبدیل آتشگاه به مسجد تا قرن هفتم هجری،نمونه موردی:مسجد سنگی داراب

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجم باستان شناسی ایران