بررسی و تطبیق سکه های ساسانی و سکه های تبرستانی با تکیه بر خط پهلوی

نویسنده

گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر