کوشک قلعه سلاسل شوشتر؛ ساسانی یا قاجاری

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 دانش آموخته باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تهران