تاثیرات فرهنگی و هنری مانا بر دوره هخامنشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تهران