مطالعه وضعیت فرهنگی دشت رامهرمز در دوران پیش از تاریخ بر اساس داده های سفالی موجود از تپه سرتولی

نویسندگان

گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر