مالیات در دوره اشکانی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا-ورامین

2 گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه باستان شناسی،دانشگده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس