بررسی موقعیت اجتماعی ساکنان ایران در دوره اشکانی با استفاده از مطالعات عنصری (منطقه موردی محوطه باستانی ولیران )

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس