نویسنده = کریم حاجی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و بررسی باستان شناختی معماری صخره ای روستای ساری قَیه شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-104

سعید ستارنژاد؛ کریم حاجی زاده؛ سیاوش عبدالهی