نویسنده = مهدی کیخایی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه ی چند نشانه ی نجومی بر یادمان های فرهنگی دوران بابل قدیم و آشور نو در بین النهرین باستان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 86-97

محمدتقی فاضلی؛ مهدی کیخایی؛ یحیی مظهری


2. بازتاب شرایط طبیعی دشت سیستان در معماری دهانه غلامان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 66-83

مهدی کیخایی


3. نگاهی به یک نام جای کهن ؛ زَرَنگ (سیستان)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 12-27

مهدی کیخایی