نویسنده = بابک شیخ بیکلو اسلام
تعداد مقالات: 1
1. گوبکلی تپه : نخستین نیایشگاه انسان شکارگر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 132-170

بهمن فیروزمندی؛ بابک شیخ بیکلو اسلام