نویسنده = طاهره عزیزی پور
تعداد مقالات: 10
2. ظهور و سقوط یونانیان باختر براساس مدارک سکه‌شناسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-38

طاهره عزیزی پور


3. مطالعات دیرینه تغذیه شناسی بر اساس آنالیز اسکلت شماره 5 محوطه باستانی گچ سنگی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 48-53

حسن درخشی؛ طاهره عزیزی پور


4. جایگاه قوم پارت در روزگار هخامنشی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-93

طاهره عزیزی پور؛ اسدالله میرزا آقاجانی


6. بازتاب عقاید شیعی بر هنر فلزکاری ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 131-144

طاهره عزیزی پور


7. نگاهی به وضعیت مذهبی ایالت پارس در دوره ساسانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 38-51

طاهره عزیزی پور


9. پیشنهاد یک روش استاندارد برای مطالعات دیرینه تغذیه شناسی(مطالعه موردی : ولیران دماوند)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-84

طاهره عزیزی پور؛ فرهنگ خادمی؛ محمدرضا نعمتی


10. نقش نظام پولی در ایجاد وحدت ملی در دوره هخامنشی: یک مطالعه مقدماتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-71

طاهره عزیزی پور