نویسنده = بهمن فیروزمندی
تعداد مقالات: 3
1. گوبکلی تپه : نخستین نیایشگاه انسان شکارگر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 132-170

بهمن فیروزمندی؛ بابک شیخ بیکلو اسلام


2. تاثیرات فرهنگی و هنری مانا بر دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-11

حسین علیزاده؛ بهمن فیروزمندی


3. معماری فریژی بر اساس کاوش های شهر گوردیون

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-116

بهمن فیروزمندی؛ ساسان سیدین