نویسنده = حسین علیزاده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سنت های تدفینی در دوره ی آهن شمال غرب ایران بر اساس یافته های باستان شناسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

پیمان شاد دل؛ حسین علیزاده


2. تحلیل باستان‌شناختی کتیبه آرامی مکشوفه از تپه قالایچی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-24

حسین علیزاده؛ رقیه سلطانی لشکناری


3. بررسی نقش مایه های ظرف سفالین لوله دار موزه آبگینه و سفالینه های ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 34-45

حسین علیزاده؛ رقیه خلیل زاده احمدی


4. تاثیرات فرهنگی و هنری مانا بر دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-11

حسین علیزاده؛ بهمن فیروزمندی


5. باستان شناسی دوره های فرهنگی و تمدنی در حوزه شهرستان میانه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-11

حسین علیزاده