نویسنده = محمد میرزایی رشنو
تعداد مقالات: 2
1. سبک شناسی تزئینات معماری دوره ماد( با تاکید بر سه محوطه نوشیجان، گودین و باباجان)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-35

محمد مهدی توسلی؛ محمد میرزایی رشنو


2. سبک شناسی نقشمایه های ظروف سفالین گورستان سیلک B

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-17

محمد میرزایی رشنو؛ رضا مهرآفرین؛ محمد مهدی توسلی