نویسنده = زهرا پورشعبانیان
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و تحلیل معماری مسجد شورین همدان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-122

زهرا پورشعبانیان؛ محمد مرتضایی؛ هایده خمسه