نویسنده = حسین عباس زاده
تعداد مقالات: 1
1. نویافته های نقاشی دیواری غزنوی در مسجد شهر تاریخی سنگ بست

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-125

حسین عباس زاده؛ هایده خمسه؛ محمد مرتضایی